Chairman:Song Jun

Vice Chairman:Ma Er'en(Female)

Directors:Song Jun,  Ma Er'en(Female),Zhou Liye, Ji Shishan,  Jin Qinxian
Supervisors:Song Fengming, Wang Shoujun, Huang Liying(Female)
 

President:Zhou Liye
Vice President:Li  Yanhe,  Tu Sunhong(Female), Yang Hongru, Li Yong
Senior Vice President:Xue Baoxing
Presideng Assistant:Zhang Yang, Zhao Yanlai, Yang Jun

 


Copyright@Tsinghua Holdings CO., Ltd. All rights reserved. ----   Contact Us